Kline Container Service (Amata)

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนนอกสถานที่ บริษัท Kline Container Service สาขาอมตะนคร ชลบุรี