เกี่ยวกับโรงเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต มุ่งพัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศ นำทักษะความรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

  • ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทางด้านภาษา
  • ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
  • พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมความสัมพันธ์และให้บริการแก่ชุมชน

เป้าหมาย

  • ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  • ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการฝึกใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับโรงเรียน

บริการของโรงเรียน

ให้บริการ สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ในจังหวัดชลบุรี โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี ได้นำหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระบบไทย
โดยการเรียนภาษาอังกฤษจากพื้นฐาน ตามหลักธรรมชาติ ที่เน้นระบบเสียง ระบบฟัง ระบบพูด ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและออกเสียงและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมือนเจ้าของภาษา เรียนง่าย ไม่ต้องท่องจำ เน้นการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม