คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเขียน

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเขียนนั้น เน้นการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับไวยากรณ์ คำศัพท์ และโครงสร้างประโยค เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเขียนพื้นฐาน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเขียนอย่างง่าย ฝึกการเขียน การรวมประโยค เขียนอย่างไรให้ออกมาจากความคิดของตนเอง ไม่ได้มาจากการท่องจำ แนวทางการศึกษาโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่ทำให้การเขียนของคุณสามารถสื่อความได้  ครอบคลุมทักษะการเขียนที่สำคัญ ที่ผู้เรียนต้องใช้ในการจัดการกับอีเมลและรูปแบบอื่นๆ ของการเขียนจดหมายโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ
คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเขียน

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

ผู้เรียนต้องเคยเรียนคอร์สการเขียนเบื้องต้นมาก่อน หรือผ่านการประเมินรับรองจากครูผู้สอนก่อน เนื้อหาจะเรียนเพื่อฝึกทักษะการเขียนในเชิงธุรกิจ เช่น การเขียนอีเมล์ ติดต่อซื้อขาย สำนวนต่างๆ ที่ควรใช้ในการเจรจาธุรกิจ