คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ

คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ ช่วยพัฒนาทักษะภาษา ที่สามารถนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ ในด้านการสื่อสาร การนำเสนอ การเจรจา การประชุม รวมถึงการเขียนอีเมลโต้ตอบ เพื่อเพิ่มความสำเร็จในอาชีพ

คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ

เหมากับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษทั่วไปมาบ้างแล้ว แต่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในการทำงาน คอร์สออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะให้ครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการเรียนด้านธุรกิจและคำศัพท์ที่จำเป็นในการทำงาน รวมถึงพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในที่ทำงาน