คอร์สภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่

ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาจีนชั้นต้น และภาษาจีนชั้นกลาง สามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้

ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่

ภาษาจีนชั้นต้น

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ การเรียนจะเน้นการสนทนา และแทรกด้วยพื้นฐานการเขียนตัว อักษรภาษาจีน และพื้นฐานของ PININ ระดับหนึ่งประกอบด้วย 10 บท

ภาษาจีนชั้นกลาง

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกสนทนาในสถานการณ์เฉพาะด้าน ฝึกฝนการอ่านเรื่องราวอย่างง่ายๆ